Sermon Notes:

  1. Christians work to enter God’s rest
  2. Christians work to enter God’s rest by checking if their faith is alone
  3. Christians work to enter God’s rest by checking if their faith is dead