Sermon Notes:

  1. Ezra’s first response was to offer praise
  2. Ezra’s second response was to take courage
  3. Ezra’s third response was to get to work
  4. Your first response should be to offer praise
  5. Your second response should be encouraged
  6. Your third response should be to get to work