Sermon Notes

  1. Artaxerxes is generous to the Lord’s work
  2. Artaxerxes is generous to avoid God’s wrath
  3. People are still generous to the Lord’s work
  4. People are still generous to avoid God’s wrath
  5. Be generous because you have avoided God’s wrath